Regulamin Serwisu eDIETpro.pl oraz programu DIETpro


Art. 1
Uczestnictwo w serwisie eDIETpro

1.1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy zarejestrowani jako Dietetycy/ Trenerzy/ Studenci.
1.2. Użytkownikiem Konta DIETpro w Serwisie może być wyłącznie osoba fizyczna, która nie jest ubezwłasnowolniona choćby tylko częściowo oraz zaakceptowała Regulamin edietpro.pl.
1.3. Użytkownikiem aplikacji DIETpro w Serwisie może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18 lat (osiemnaście);
b) zarejestrowała się jako Dietetyk/ Trener/ Student;
c) potwierdziła swoje kwalifikacje podając w czasie rejestracji numer odpowiedniego dokumentu (legitymacji studenckiej, legitymacji doktoranckiej, dyplomu, certyfikatu, świadectwa, zaświadczenia) lub nazwę miejsca pracy.
1.4. Rejestracja, utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie z DIETpro jest dobrowolne i bezpłatne.
1.5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta w eDIETpro następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://www.edietpro.pl/. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
1.6. Użytkownik Konta DIETpro zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich  danych osobowych zgodnych z prawdą: kontaktowy adres e-mail, tzw. nick czyli login, a także opcjonalnie imię, nazwisko, datę urodzenia oraz pozostałych danych.
1.7. Użytkownik Konta DIETpro zobowiązuje się do podania w formularzach rejestracyjnych swoich pacjentów danych osobowych zgodnych z prawdą: kontaktowy adres e-mail, tzw. nick czyli login, a także opcjonalnie imię, nazwisko, datę urodzenia oraz pozostałych danych.
1.8. Akceptacja Regulaminu DIETpro przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia”;
b) „dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu”;
c) „dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą”;
d) „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
e) „wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu”;
f) „umieszczenie na Koncie DIETpro danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą”, portal edietpro.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wprowadzone dane pacjentów;
g) „akceptuję fakt, iż za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mi wynagrodzenie”;
1.9. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta z powodów naruszenia praw, nachodzenia pacjenta, wymuszania, zakładania nielegalnie kont bez zgody pacjenta.
1.10. Warunkiem tworzenia blogów, zamieszczania zdjęć, relacji, komentarzy w Serwisie jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.11. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia usług świadczonych odpłatnie, świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty zgodnym z przygotowanym aktualnym cennikiem.
1.12. Adres e-mail użytkownika podany w czasie rejestracji, po założeniu Konta w eDIETpro zostaje automatycznie dodany do bazy newslettera. Użytkownik ma prawo wypisać się z bazy w każdym momencie poprzez kliknięcie odpowiedniego linka zamieszczonego w wysłanej wiadomości.
1.13. Portal zastrzega sobie, że dane wprowadzone do systemu powinny zostać wprowadzone bezpośrednio przez użytkownika konta.
1.14. Portal zastrzega sobie, że każda nagroda może zostać wygrana tylko raz. Inne przypadki będą rozwiązywane indywidualnie.
1.15. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania w celach analiz marketingowych danych pacjentów oraz innych działań dietetyków na portalu.
1.16. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia poprawek i napraw kont pacjentów i dietetyków w razie problemów.
1.17. Zastrzegamy sobie prawo do moderacji lub usunięcia grafiki oraz tekstów komentarzy, artykułów i innych treści zamieszczanych przez użytkowników na portalu edietpro.pl w sytuacji, gdy są one niezgodne z ideą portalu, są nieprawidłowe pod względem merytorycznym lub językowym, są plagiatem treści, naruszają dobre imie firmy lub wnoszą treści zakazane powszechnie, wulgarne i obraźliwe, a także reklamowe bez wcześniejszej konsultacji z Administratorem portalu edietpro.pl.
1.18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz grafikę zamieszczane przez użytkowników na portalu edietpro.pl. Wszelkie naruszenia związane z plagiatem, innym naruszeniem praw autorskich i osobistych, obrazą mienia i inne prosimy zgłaszać na adres biuro@edietpro.pl. Administrator postara się w jak najkrótszym czasie wyjaśnić problem oraz podjąć odpowiednie działania związane z usunięciem niewłaściwych treści lub grafiki z portalu edietpro.pl oraz rozważyć ewentualne usunięcie konta użytkownika z portalu edietpro.pl. Wszelkie kwestie prawne rozstrzygane będą bez uczestnictwa portalu edietpro.pl, natomiast indywidualnie przez winnego i oskarżyciela.

Art. 2
Opłaty za użytkowanie programu DIETpro
 
2.1. Po każdym miesiącu zostanie wystawiona faktura, uwzględniająca koszty za wszystkie utworzone konta pacjentów, które były aktywnie użytkowane.
a) Aktywne użytkowanie oznacza dokonanie jakichkolwiek zmian na kalendarzu i w diecie pacjentów.
b) Jeśli, któreś z kont nie było użytkowane aktywnie tzn. nie była wykonywana żadna czynność na kalendarzu pacjenta oraz dieta nie była generowana, koszt nie zostanie naliczony za konto takiego pacjenta na kolejny miesiąc. Dietetyk może bez opłat przeglądać konta wszystkich pacjentów, wygenerowane diety oraz drukować archiwalne diety, analizy i inne wydruki, a także uzupełniać, poprawiać i zapisywać ankietę pacjentów bez generowania nowej diety.
2.2. Dane do faktury uzupełnić należy w zakładce Twoje konto w dziale Edytuj poradnie zaznaczając opcję Chcę otrzymać fakturę w formie elektronicznej
2.3. Opłaty zaostaną naliczone, według obowiązującego cennika znajdujacego się pod adresem http://edietpro.pl/cennik-spec.html.
2.4. Użytkownik programu DIETpro zobowiązany jest do opłacenia należności za użytkowanie programu DIETpro w ciągu siedmiu dni od momentu wystawienia faktury. W przypadku nieuregulowania należności konto użytkownika programu DIETpro zostanie całkowicie zablokowane, aż do momentu uregulowania zaległej opłaty. W momencie zaksięgowania opłaty konto użytkownika programu DIETpro zostanie odblokowane.
2.5. Każdy użytkownik po dokonaniu rejestracji otrzymuje możliwość testowania programu DIETpro za pomocą jednego bezpłatnego testowego pacjenta przez cały okres posiadania konta w serwisie edietpro.pl. Dzięki temu użytkownik może poznać wszystkie funkcjonalności programu DIETpro bezpłatnie. Każdy pierwszy pacjent dodany do Listy pacjentów, obsługa jego ankiety, Kalendarza Dietetycznego, diety oraz kontaktu z pacjentem jest bezpłatna.
2.6. Użytkownik o wszystkich płatnych operacjach w programie DIETpro informowany jest na bieżąco za pomocą odpowiednich komunikatów. Operacje wykonywane są dopiero po zatwierdzeniu przez użytkownika informacji o opłacie. Żadne koszty nie są naliczane bez wiedzy użytkownika.

Art. 3
Oprogramowanie DIETpro

3.1. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się nie czynić szkody i zwolnić z odpowiedzialności firmę Vivalaviita Sp. z o. o., jej podmioty zależne i filie, członków zarządu, agentów oraz pracowników z wszelkich roszczeń przeciwko lub roszczeń, procesów bądź pozwów wynikających z korzystania z Oprogramowania DIETpro lub naruszenia przez użytkownika Warunków umowy, w tym jakiejkolwiek odpowiedzialności lub kosztów wynikających ze wszystkich roszczeń, strat, szkód, procesów, wyroków, kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego wszelkiego rodzaju. W stosownym przypadku firma Vivalavita Sp. z o. o. przekaże Użytkownikowi pisemną informację o takim żądaniu, procesie lub pozwie.

3.2. Wyłączenie gwarancji

Użytkownik dokładnie rozumie i wyraża zgodę na to, że:

a) Używasz oprogramowania na własne ryzyko. Oprogramowanie jest udostępnione „w stanie, w jakim się znajduje” oraz bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma Vivalavita Sp. z o. o. wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie gwarancje i warunki wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego, czy są one wyraźne czy dorozumiane, łącznie z dorozumianymi gwarancjami i warunkami przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancjami nienaruszania prawa.

b) Firma Vivalavita Sp. z o. o. nie daje żadnej gwarancji: (I) że oprogramowanie spełni wymogi użytkownika, (II) że oprogramowanie będzie wolne od błędów lub usterek, (III) dotyczących bezpieczeństwa, solidności, aktualności lub działania oprogramowania, oraz (IV) że jakiekolwiek błędy w oprogramowaniu zostaną naprawione.

c) Pobieranie wszelkich treści i materiałów lub uzyskiwanie ich w inny sposób przy użyciu oprogramowania jest dokonywane z własnej woli i na własne ryzyko użytkownika, który jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w jego systemie komputerowym lub innym urządzeniu oraz za utratę danych wynikającą z pobrania takiej treści lub materiału.

d) Żadna część oprogramowania nie jest przeznaczona do użytku w instalacjach nuklearnych, systemach podtrzymywania życia, komunikacji ratunkowej, systemach nawigacji lub komunikacji lotniczej, systemach kontroli ruchu powietrznego ani w żadnych innych działaniach, w których awaria oprogramowania mogłaby prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub ciężkich obrażeń fizycznych lub psychicznych.

e) Żadne porady lub informacje ustne lub pisemne uzyskane od firmy Vivalavita Sp. z o. o., jakiejkolwiek strony trzeciej lub za pomocą oprogramowania nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie umieszczona w niniejszych warunkach umowy.

3.3. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że firma Vivalavita Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne lub przykładowe, w szczególności, ale nie ograniczone do odszkodowania za utratę zysków, użycie w dobrej wierze, używanie, utratę danych lub inne straty niematerialne (nawet jeśli firma Vivalavita Sp z o. o. była poinformowana o możliwości powstania takich strat), wynikające z: (I) używania lub niemożności użycia oprogramowania; (II) niemożności użycia oprogramowania w celu uzyskania dostępu do treści lub danych; (III) kosztów nabycia dóbr i usług zastępczych; (IV) nieautoryzowanego dostępu lub zmiany przekazów lub danych użytkownika bądź (V) innych kwestii związanych z oprogramowaniem. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie nawet wtedy, gdy wszelkie ograniczone środki naprawcze nie odniosą zamierzonego skutku oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

3.4. Wyłączenia i ograniczenia

Żadna część niniejszej umowy nie ma na celu wyłączenia lub ograniczenia żadnego warunku, gwarancji, prawa lub odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone zgodnie z prawem. W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest wyłączanie pewnych gwarancji, rękojmi lub warunków bądź ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane niedbalstwem, niedotrzymaniem umowy lub dorozumianych warunków, bądź za szkody przypadkowe lub wtórne. W związku z tym tylko powyższe ograniczenia z części 3.3. oraz 3.2., które są zgodne z prawem w kraju użytkownika, będą miały w stosunku do niego zastosowanie, a odpowiedzialność firmy Vivalavita Sp. z o.o. będzie ograniczona w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie.


Art. 4
Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na adres biuro@edietpro.pl.

 

Kraków, dnia 1 marca 2012 r. - wprowadzenie regulaminu.

Kraków, dnia 20.02.2013 r. - zmiany w regulaminie dokonano w Art. i Pkt.: 1.1., 1.3 b, 1.3. c, 1.13., 1.17., 1.18., 2.1. b, 2.5., 2.6.

Kraków, dnia 28.02.2013 r. - zmiana domeny portalu z ediet.pl na edietpro.pl oraz zmiana nazwy programu dla dietetyków Wersja SPEC na DIETpro.

Kraków dnia 21.10.2013 r. - zmiany w regulaminie dokonano w Art. 3 oraz dodano Art. 4

VIVALAVITA SP. Z O. O. O NAS | FAQ | REKLAMY | PARTNERZY | REGULAMIN | KONTAKT | POMOC TECHNICZNA
Zapisz się do newslettera
Login:
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?
Zaloguj się FB